• حداقل 5 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت متوسط را داشته باشد.
    شاخص قدرت
    • Billing Address

    • Shipping Address